زمان همایش به آذر ماه ۱۳۹۷ موکول گردید

با توجه به درخواست متعدد مجامع علمی  و ورزشی زمان دومین همایش ملی گسترش علم کوهنوردی در ایران به آذر ماه ۱۳۹۷ موکول گردید