دکتر مسیب داوری

دکتر مسیب داوری

عضو کمیته داوری
دکتر سعید صداقتی

دکتر سعید صداقتی

عضو کمیته داوری
دکتر لاله بهبودی

دکتر لاله بهبودی

عضو کمیته داوری
دکتر زهره افشارمند

دکتر زهره افشارمند

عضو کمیته داوری
دکتر یاسر کاظم زاده

دکتر یاسر کاظم زاده

عضو کمیته داوری
دکتر سیده فریده هادوی

دکتر سیده فریده هادوی

عضو کمیته داوری
دکتر کیوان ملا نوروزی

دکتر کیوان ملا نوروزی

عضو کمیته داوری
دکتر سپیده قطنیان

دکتر سپیده قطنیان

عضو کمیته داوری
دکتر فروزان زاهد منش

دکتر فروزان زاهد منش

عضو کمیته داوری
دکتر ساناز میرزائیان شانجانی

دکتر ساناز میرزائیان شانجانی

عضو کمیته داوری