رضا ملکی خو

رضا ملکی خو

رئیس اجرایی همایش
مهندس بابک معصومی

مهندس بابک معصومی

مسئول کمیته طراحی و امور سایت

مسئول کمیته طراحی و امور سایت

مهندس سجاد سعیدی

مهندس سجاد سعیدی

مسئول کمیته تدارکات
مهندس محمد احمد

مهندس محمد احمد

مسئول کمیته مالی
مهندس الهام یزدانی

مهندس الهام یزدانی

مسئول کمیته روابط عمومی و تبلیغات
علیرضا ملکی خو

علیرضا ملکی خو

مسئول کمیته انتشارات

مهندس حسن حمزه

مهندس حسن حمزه

معاون اجرایی
مهندس رامین امامی

مهندس رامین امامی

مسئول کمیته تشریفات